Boj o oheň

Boj o oheň
Pavel Matyska

kurátoři: Šárka Basjuk koudelová a ondřej Basjuk

– [Wind Blowing] -[Wolf Howling] -[Wind Blowing] -[Wolf Howling] -[Bird Chittering] -[Snarling] [Howling] [ Grunts ] [Snarling] [Snarling Continues] [Growling, Barking] [ Whining, Whimpering ] [ Barking ] [Screaming, Whining] [Wind Howling] [Snoring] [Coughing] [Man Breathing Hoarsely] [Blowing] Atra. [BirdCawing] [ Yawning ] – [ Grunts ] – [ Grunts ] [Branch Snaps] – [ Sni s ] – [ Grunts ] [ Sni s ] [ Grunting ] [ Barking ] Aw. Wagabou. [ Snarling ] Nach. Nach wagabou. [ Chattering ] Dow Dow Dow menyeh. Dow Dow menyeh. Dow Dow menyeh. [Geese Honking] [ Grunts ] [ Screaming ] [ Shrieking ][Shrieking] Wagabou! Wagabou! [Male] Wagabou! [Distant Shrieks Continue] Slakhataka! Slakhataka! Wagabou! [ Woman Screaming ] [ Moaning ] [ Screaming ] Aw. Aw. Aw! Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aww! Aww! [ Growling, Barking ] [ Whimpering ] [ Groaning ] [ under Rurmbling] – [Bird Ca- wing] – [Wind Whistling] [ Grunting, Whimpering ] [Cawing] [ Gasps Sharply] [ Excited Grunting ] [ Others Screaming ] [ High-Pitched Scream ] [ Welcoming Shouts ] Atra! Atra!

[ Speaking Prehistoric Language ] Atra! Atra. [ Yelling In Prehistoric Language ] [Blowing On Fire] [ Nervous Laughing ] [ under Crashing] Aw. Aw. – [ So ly] Atra vragda. – [ Whimpe- ring ] [BirdSquawking] [ Shivering ] [ Groaning ] Atra. – [ Grunts ] – Atra! – [ Barking ] – Atra! Nahoaprayatra. Nahoaprayatra. [ Growling ] [ Speaking Prehistoric Language ] Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. [Howling] [Louder Howling] [Howling Continues]

Jeden z nejkultovnějších lmových experimentů 80. let, snímek Boj o oheň francouzského režiséra Jeana-Jacquese An- nauda z roku 1981 jde proti mnohým konvenčním očekáváním, s nimiž k celovečernímu lmu přistupujeme. Obsahuje sice zásadní narativní složku, gury a exteriéry, které jsou jejími nosiči, ale jinak je náročným ktivním dokumentem,
ve kterém nehraje roli čas, ale význam jednotlivých prvků. Nebo je spíše velkorysou výtvarnou freskou o základních principech bytí? Časový odstup desetitisíců let, který dělí jednotlivé vývojové stupně člověka, se ve lmu potkávají jako zastupitelé principů polidštění a divokosti. Annaud se nesnažil příběh divákovi přiblížit tím, že by hercům do úst vložil současný jazyk, naopak řeč eliminoval na pravděpodobnější animální zvuky a skřeky, čímž komunikaci svých postav vykleštil od informačního balastu a nechal vyniknout emoční jádro. Dílo lze určitě chápat jako výsledek symbolismu po- stcivilizační kocoviny, kdy po zjištění, že technické výdobytky lidstvu nepřinesou žádnou útěchu a stále běží jen o přežití každého jedince a zachování rodu, stačí jen vyměnit moderní kulisy za „trochu starší“. Celý snímek je ostatně až patetic- ky bazálními symboly přecpán. Oheň, který je klíčový v samém názvu lmu, funguje coby symbol archetypální podstaty

života, symbol všech symbolů, snad napříč světovými kulturami dodnes.
[ Howling Continues ] [ Howling ] [Echoes] [Howling] [ Sni ng ] [ Growling ] [ Sni ng ] [ Snarling ] [ Sni ng ] Oh. Oh! [ Yelling In Prehistoric Language ] [ Fearful Grunting ] [ Branches Cracking ] [ Growling ] [Snarling] [ Pained Sighing ] [ Snores, Burps ] [Insects Singing] [Banging] – Yeh-haw – [ Frightened Screaming ] Oh! Oh, tir donor. – Tir donor! – [ Smacking Lips
] – [ Growls ] – [ Whimpers ] [ Both Screaming ] [Screaming Continues] [ Gasps ] Aw. Aw! [ Whining ] Eerma. Oh, oh. [ Ape-Like Chattering ] [Fly Buzzing] [ Disgusted Grunting ] [Flies Buzzing] [ Buzzing Continues ] [ Sni ng ] [ Continues Sni ng ] [ Flies Buzzing ] Owoo. Owoo! Owoo? [ Chanting ] Kiyee, kakiyee. [ Gasping, Whimpering ] [Chanting Continues] Aliyee! Vragda! [ Yelling In Prehistoric Language ] [ Taunting, Yelling ] [ Prehistoric ] [ High-Pitched Taunting ] Arr! – [ Yelping ] – [ Roaring ] Aw! Aw. Aw. Aw. [ Yelling ] [ Grunts, Disappointed ] [ Yells reateningly] [ Cries Out In Pain ] [ Whimpering ] [ Speaking Prehistoric Language ] [GirlContinuesShouting] [Continues] [ Groans ] [ Both Panting ] [Cries OutHappily] Atra! Dondr-dondr. Dondr-dondr. – [ Grunts ] – [ Excited Breathing ] [ Prehistoric ] – Aah. – [ Chattering ] [ Speaking Prehistoric Language ] – Dian. Dian! – Eh! – [Girl, Pleading] Eh. – Pau! – [Rock udding] – Dian. [ Groans ] – Aah. Aah. – Dian! Dian. Dian! Pau!

Podobně univerzální význam cesty, metafory, jejíž průběh je možná víc obohacující než vzdálený cíl, hraje stěžejní úlohu lmové výpravy, respektive tvoří hlavní narativní linii. Dalším důležitým symbolem je rozpor mezi „my“ a „oni“, dnes nepříijemně aktuální instinkt iracionální obrany vlastních žen i civilizačních výdobytků před neznámým, automaticky nepřátelským kmenem. Forma, jakou jsou divákovi jednotlivé archytypální symboly servírovány, citlivě zabraňuje pate- tickému vyznění celku – někde reduktivně cílí na zploštělé charaktery postav, jinde naopak paradoxně vyvažuje vizuál- ním obžerstvím „masek“ a přírodních exteriérů i útočí na smysly polozvířecí agresivitou. Annaudovi se tedy podařilo

z patetických klišé, o kterých se přímočaře hodnotné a kultovní snímky většinou netočí, tedy o lásce, podstatě života,

přátelství, … vytvořit animálně dojemné dílo.
[GroaningIn Pain] [Speaking PrehistoricLanguage] [ Groaning ] [Prehistoric] [ Continues Chattering ] [ Continues ] [ Speaking In A Sing-Song ] – Uh? – [ Moans ] [ Sighs Deeply] [ Blowing On Fire ] [ Sighs ] Aiyah. [ Continues Speaking Prehistoric Language ] – [ Grunts ] – Kzarmrma [ Girl Whimpering ] [ Roaring ] [ Growling ] – [ Roars ] – Ah! Ah! Abay. Abay. [ Roars ] [ Panting ] Essachai. [ Growls ] [ Trumpets ] – Essachai? – [ Sighs ]

S nadsázkou můžeme říci, že Pavel Matyska / *1977/ vychází z totožných motivací a užívá stejných metod působení na diváka, jen postupuje přesně opačně – banální náměty zobrazuje jako pichlavě přesné symboly, které považujeme za základní kameny lidské-
ho života. Účinek námětů zesiluje dětsky nezatíženou malířskou formou, kterou se vyjadřuje asi posledních deset let – byla pro
něj osobní reakcí na vlnu hyperrealismu, čerpajícího z nástupu masové dostupnosti digitální předlohy, coby emocemi motivovaný protiklad technicky dokonalé bezduchosti. Podobně se například vymezuje Vladimír Skrepl proti aktuálnímu proudu citace kultur- ních nánosů a stylovosti. Matyska tak spoluvytváří silnou opoziční linii proti současné kontextuální manipulaci a práci s reproduko- vatelností. Malba akrylem, zpočátku plně využívající experimentálních možností akvarelu, se v posledním Matyskově cyklu nicméně začíná opět zahušťovat a uzemňovat. Jakoby spolu se stále naléhavějšími a zásadnějšími náměty „více záleželo“ na malbě. Doslova uzemňujícím dojmem působí i redukovaná barevnost. Odstíny světlé i pálené umbry, které doplňuje šedá špína a občas narušují

valéry modré a lomené růžové, by Pavel mohl jednoduše najít v přírodě nebo přímo v Annaudově lmu. Obrazy téměř způso-
bují pocit, že jsme se od nich ušpinili pouhým díváním se. Zajímavé je, že ve vystaveném volném cyklu, vedle sebe stejně fatálně účinkuje pravěká madona s dítětem, tušené primitivní zbraně i kresebné lesní zákoutí. Pavel dříve přirozeně nalézané kompozice obsahově vyčistil na téměř karetní symboly. Divák výstavy je místy až utlačován monumentalitou obrazů, jejichž tečky očí využívají

portrétního barokního principu pronásledujícího pohledu.
– Tir meg. – [ Panting ] Essachai? Essachai naw [ Prehistoric ] [ Trumpeting ] [GroundRurmbling] [ Screaming ] [ Yelling In Celebration ] [Anirmals Calling, Big Cat Growling] [ Sni ng ] [ Sni ng ] [ Screaming ] – Ah. Ah, ah, ah! – [ Panicky Shouting ] – [ Vocalizing ] – [ Vocalizing ] [ Girl Vocalizing ] Ah! Ah! Ah! Ah! [ Screams ] [ Both Grunting ] [ Screaming At Climax ] [ Sighs ] [ Girl Chattering In Prehistoric Language ] [ Continues Chattering ] [ Crying, Continuing Speaking ] [Laughing] [Continues High-Pitched Laughing] [ Stops Laughing ] [ Geese Honking ] [ Grunts ] [ Shouting ] Aw! Aw! [ Yelling ] [Rock Bouncing] [ Whooping ] [ Shouting ] [ So Grunting ] [ Disgusted Grunting ] [Sorrowful Grunting] [ Sni ng ] [ Keening ] [ Yelping ] [Screaming] [ Grunting ] [ Exhaling ] [ Shouting ] Aw! Aw! [ Panicky Screaming ] Aww-ha! [ Yelling In Prehistoric Language ] [ Chattering ] [ Girl Screaming ] – [ Laughing, Chattering ] – [ Screaming ] [ Man, Chanting ] Aiyo! Yo! [ Laughing, Chattering ] [ Commotion ] [ Speaking Prehistoric Language ] [ Man Speaking Prehistoric Language ] [Continues] [Repetitive Whirring] [Repeats Same Phrase] [Whirring] [Old Man Continues Speaking] – [ Prehistoric ] – [ Prehistoric ] [Both Continue Speaking] [Men Laughing] [Old Man Continues Speaking In Prehistoric Language] [Rhythrmic Whirring Continues] [Old Man Continues] [Continues] [Villagers Sighing In Appreciation] [Yelling Happily, Clapping] – [Villagers] Ee, ee! – [ Laughing ] [ Laughing ] – [Rhythrmic Whirring] – [Villagers Laughing] [ Snoring ] [ Snoring ] – [ Groaning, Speaking Prehistoric Language ] – [ Girl Screaming ] – [ Shouting ]

Zcela novou strategii představuje soubor obrazů s krakely – malířsky pojednanou patinou, tedy uměle a pracně vytvořenou imitací efektu, který se jinak děje sám a bez zásahu. Myslím, že je možné tento Matyskou intuitivně užitý doklad působení času, zvětrávání až k úplnému vymizení, chápat jako další krok k zobrazení závažnosti – historií ověřenému motivu i samotného obrazu jako objek- tu – ikony. Když se ikona stářím oloupe, zůstane v ní něco k uctívání?

Ačkoliv Pavel Matyska nepoužívá líbivou estetiku jako komunikační nástroj, manipulací formy a redukcí nepřipravuje diváka
o tušení zásadních témat a ideálů. Vnitřní nespokojenost ventiluje vyhraněným malířským přístupem – tak jako se v Boji o oheň divošsky křičí, bojuje a utíká v zájmu velkodušné metafory, stejně tak jsou Pavlovy obrazy ponuré, strhané a s agresivními gesty

v područí autorových vlastních ideálů o lidské společnosti. /Šárka Basjuk Koudelová, květen 2017/
– [ Yipping ] [ Shouting Continues ] [ Blowing ] [ Gasping ] [ Gasping ] Aw! [ Happy Chattering ] [ Shouting ] Aww! [ Whimpering ] [ Taunting ] [ Laughing ] [Continues Laughing] [Blow Lands, Man Grunts] [Blow urmps, Man Gasps][ So Grunting ] [ Laughing ] [Speaking Prehistoric Language] [Club urmps, Man Screams] [Breathing Deeply] [ Grunting ] [ Imita- ting Monkey Chattering ] [ Speaking Prehistoric Language ] [ Blow Lands, Grunting ] [ Whimpering ] [ Excited Muttering ][ Laughing Raucously] – [Joins Laughter] – [ Laughs Shrilly] – [Monkey-Like Hooting] – [ Chuckles ] [ Moaning ] Ah, ah. – [ Sighs Deeply] – [ Grunts ] [Girl Moaning] [ Cries Out ] [ Hisses ] [Gasps, Screams] [Girl Screaming] [ Grunting ] Awww, aw! [Barking] [Yelping] [Yelping Continues] [Srmall Stones Rolling] [Yelp, Grunt] [Whirmpering] [Whimpers] [Roaring] – [ Screaming ] [ Screaming ] [Girl Screaming] [ Chattering In Prehistoric Language ] [ Panting Heavily] [ Grunting, Groaning ] [ High-Pitched Squealing ] Aw, aw, aw, aw, aw, aw. [ Whimpering ] Atra! Dow! Dow atra. Kras dow Atra. Dow atra.
No! Prengatra. Dow! Dow! Dow atra! Dow! [ Speaking Prehistoric Language ] Harrr. Atra! Atra! [Girl Chattering, Men Grunting] Dow! Ri, ri, ri! [ Yelling ][ Whispering In Prehistoric Language ] [ Grunting ] [ Shouting In Prehistoric Language ] [ Commotion ] [ Shouting, Hooting ] Atra! [ Screaming, Howling ] [ Whooping War Cries ] Atra! [ Screams ] [ All Groaning ] [Man Speaking In Prehistoric Language] Nokras! [ Continues Speaking Prehistoric Language ] [ Blows On Fire, Sighs ] -[Wood Squeaking] – [ Grunting ] [Rubbing Continues] [ Grunts ] [People Grunting, Hooting] Gaw. Gaw. Gaw. Gaw. Oogoozhik. Tir meg. [Continues In PrehistoricLanguage] [ Imitating Mammoth,s Trumpet ] -Koro! Koro! – [ Laughing ] Gaw Gaw Gaw Gaw Oogoozhik.